DUYURU NO: 165 2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI (11 KASIM 2023)

DUYURU NO:164 GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEMESİ
Ekim 30, 2023
Show all

DUYURU NO: 165 2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI (11 KASIM 2023)

                                          HARBİYE-74 KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEK YÖNETİM KURUL 

BAŞKANLIĞI   2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

   (11 Kasım 2023)

Harbiye-74 Kültür ve Dayanışma Dernek Genel Kurul toplantısı 11Kasım 2023 günü saat 13:00’de başladı.Toplantı gündemi ve görüşülen hususlar ve alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurul Başkanı:” Değerli arkadaşlarım Harbiye-74 Kültür ve Dayanışma Derneği 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Dernek Yönetim Kurulu tarafından ilk toplantı 28 Ekim 2023 tarihinde yapılmış ,ancak gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 11 Kasım 2023 günü saat 13:00’de Fenerbahçe Orduevi’nde yapılacağı bütün üyelere tebliğ edilmişti.

1974 Devresinin 537’si Kara Harp Okulu mezunu, 87’si Kuleli sonrası Fakültelere gidenler, 23’ü diğer kuvvetlerden katılanlar olmak üzere toplam 647 kişiden oluşmaktadır114 arkadaşımız şehit ve değişik nedenlerle hayata veda ettikleri için 533 kişi bulunmakta olup halen derneğimize üye olanların sayısı 319 kişidir. Kalan 214 kişi ise derneğe üye değildir. 11 Kasım 2023 tarihi itibariyle Genel Kurul Toplantısına katılan üye sayımız 74, oy kullananların sayısı ise 72 kişidir.Tüzüğümüzün 4’ncü maddesi gereğince yeterli çoğunluk sağlandığı için toplantıda yasal bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

Gündem maddelerine geçmeden önce sizleri Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK , silah ve fikir arkadaşları ile aziz şehitlerimiz ve aramızdan çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna ,ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum….

Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Madde-2. Divan kurul başkanı ile yardımcı üye seçimi ve divan başkanına Genel Kurul Toplantısı  Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı: ”Genel Kurul oturumunu yönetmek için önereceğiniz başka arkadaş yoksa  Divan Başkanlığına Necdet Sezginer,üyeliklere Mehmet Bahattin Adıgüzel ve Musa İstek arkadaşlarımızı divan heyeti olarak öneriyorum.Kabul edenler?”

Divan heyeti oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun divan heyeti söz sizde….

Divan Başkanı: Divan Başkanlığı ve üyelik görevini bize verdiğiniz için heyet olarak hepinize teşekkür ederiz. Seçmiş olduğunuz Divan Kurul Başkanı ve üyelerine  Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamaları için yetki veriyormusunuz?

Yetki, Genel Kurul tarafından Oy Birliği  ile verilmiştir.

2023 yılı Dernek Olağan Genel Kurulunun üyelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan  gündem maddelerini yürütmeye başlıyorum.

Gündem maddeleri divan başkanı tarafından okundu.

Madde-3. Yönetim Kurulu tarafından Faaliyet Raporu’nun , Denetim Kurulu tarafından Denetim  Raporu’nun arzı.

Divan Başkanı :2022-2023  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun  Yönetim Kurulu Muhasip üye tarafından okunmasını rica ediyorum.Buyurun Altan Batıbay……

Yönetim Kurulu Muhasip üye  Altan Batıbay konuşmasını yaptı.Konuşmasının önemli maddeleri:

”Dernek tarafından yürütülen bütün işlemler banka üzerinden dernek hesabına yatırılarak yürütülmektedir. Elden nakit para alınmamaktadır.Kasa olmadığı için kasada nakit para bulundurulmamaktadır. Gelir ve gider işlemlerinin tümü banka ekstreleri üzerinden yürütülmektedir.

Banka Mevduat Durumu:                                2022’den  Devredilen:                                     2023’den 2024’e Devredilen:

—————————–                                  ————————–                                      ———————————-

Vadesiz hesap                                                         13.634,40 TL                                                    32.955,61 TL

Vadeli-1 hesap                                                          1.282,65 TL                                                       1.539,19 TL

Vadeli-2 hesap                                                        123.577,67 TL                                                   145.612,47 TL

Toplam                                                                   138.494,72 TL                                              180.107,27 TL

Yönetim Kurulu Muhasip üye Altan Batıbay; Derneğe aidat yatıran üye sayısının 279 olduğunu belirttikten sonra ,Dönem içerisinde giderler toplamının 71.511,81 TL. olduğunu , Ocak-Haziran aylarında burs giderini 4.500 iken Eylül- Aralık aylarında aylık öğrenci burs giderinin 9.000 TL olduğunu açıkladı.

Derneğin Genel Harcama kalemleri: Dönem içerisinde ;cenazelere çelenk gönderilmesi, cenaze adına TEMA Vakfına fidan bağışı,Dernek Başkanlığı telefon giderleri,kırtasiye,fotokopi,resmi posta giderleri vb. kalemlerde kullanıldığını belirttikten sonra ;”2024 yılında üye aidatlarının asgari 350TL’ye çıkarılmasını teklif ediyorum.” Diyerek sözlerini bitirdi.

Divan Başkanı: Şimdi de 2022-2023 Denetim Raporu’nun Denetim Kurulu Başkanı Recep Özmen tarafından okunmasını rica ediyorum. Buyurunuz sayın Başkan……

Dernek Denetim Kurulu Başkanı Recep Özmen Derneğin denetim raporunu açıkladı.Bilgi ve belgelerin kanun,tüzük ve yönetmelik esaslarına göre tutulduğunu ve yasalara aykırı herhangi bir sorunun olmadığını belirterek Denetleme Sonuç Raporu’nun Yönetim Kuruluna takdim edildiğini belirti.

Madde-4. Derneğimizin Mali durumunun ve yeni dönemde toplanması uygun görülen üye aidatı teklifinin arzı ve belirlenmesi.

Divan Başkanı:Üye aidatları hepimizin bildiği gibi her yıl ocak ayında yatırılması gerekiyor.2023 yılı için üye başına yatırılması gereken bedel 250 TL olarak belirlenmiş ve üyeler tarafından ödenmişti.Aidat konusunda önce geçmiş yıllardan deneyimleri olan yönetim kurul başkan ve üyelerinin önerileri dikkate almak istiyorum.Teklifiniz nedir  sayın Yönetim Kurulu Başkanı?

      Başkan : ”Az önce Muhasip üyemiz Altan Batıbay’ın belittiği gibi 2024 yılında üye aidatlarının asgari 350TL’ ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.”Dedi

Divan Başkanı: Yönetim Kurulu Başkanı takip eden yılda yıllık aidat ödemesinin  en az 350TL olmasını önermektedir.2024 yılı için ödenmesi gereken aidat hakkında başka düşüncesi olan varmı?

Yapılan açıklamalar ve tartışmalar sonunda üye aidatlarının birinci yıl 400 TL olması genel kabul gördü. Karar oylamaya sunularak oy çokluğu ile kabul edildi.

İkinci yıl 2025 yılı için 400 TL üzerinden yıllık hükümetin belirleyeceği ”değerlendirme oranında” Yönetim Kurulu tarafından o günün koşulları değerlendirilerek artış miktarının belirlenmesi için  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

2024 yılı yıllık aidatın 400 TL olması,2025 yılı için hükümetin belirleyeceği ”değerlendirme oranında ” Y önetim Kurulu tarafından o günün koşulları değerlendirilerek artış miktarının belirlenmesi 55 üyenin verdiği oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde-5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

Divan Başkanı: Bu açıklamalar çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına geçiyoruz.

Yönetim Kurulunu ibra edenler? Oy birliği ile ibra edilmiştir.

Denetim Kurulunu ibra edenler? Oy birliği ile ibra edilmiştir.

Madde-6. Yeni Y önetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi.(Dernek Tüzüğü Md.6c)

Divan Başkanı:Yönetim Kuruluna aday olacak veya aday gösterilecek en az 10 isim,Denetim Kuruluna üye olacak en az 6 ismin belirlenmesi gerekmektedir.Aday olmak isteyenlerin isim ve soyadlarını rica ediyorum.

Gönüllü olarak adaylar tek tek isimlerini belirttikten sonra yazı tahtasına isimler yazıldı. Bu isimlerden asıl ve yedek olacak şekilde yönetimde   beş üyenin, denetimde üç üyenin isimlerini belirleyerek dağıtılan oy pusulasına yazdıktan sonra zarf içerisine koyarak  seçim Sandığına atmaları sağlandı. Oy pusulasını sandığa atanların isimleri Divan Başkanı tarafından Seçim Döküm  Cetveline işaretlemek suretiyle otokontrol sağlandı.Sandığa atılan oy pusulaları çıkarılarak sayıldı.72 zarf çıktı .Zarflar Divan Başkanı tarafından tek tek açılarak sonuçlar ”Üye Seçim Döküm Cetveline’‘ aktarıldı.Üye Seçim Döküm Cetvelinde çıkan sonuçlar ve Tüzüğün 4 ncü madde esaslarına göre Yönetimde en yüksek oy alan 5 kişi ile Denetimde en yüksek oy alan 3 kişi kurulların asıl üyeleri olarak belirlenirken  kalan üyeler her iki kurulun yedek üyeleri olarak aldıkları oy sayısına göre sıralanarak aşağıdaki şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri:                                                  Yönetim Kurulu yedek üyeleri:

  1. Abdurrahman İpek       44 Oy                                               1. Musa   İstek                     35 Oy
  2. Taner   Çelik                     39 Oy                                               2. Cüneyt  Mumcular         34 Oy
  3.  Okan Sunat                      37 Oy                                                3. Altan Batıbay                  33 Oy
  4. Sefa Erdoğan                   37 Oy                                                4. M. Bahattin Adıgüzel    33 Oy
  5. Mehmet Erkol                 36 Oy                                                5.Sadık  Köstereli               19 Oy

Denetim Kurulu asıl üyeleri:                                                  Denetim Kurulu yedek üyeleri:

1.Recep Özmen                        60 Oy                                                 1.Ata Nuroğlu                       23 Oy

2. Nejat Bilgen                         55 Oy                                                 2.Sadettin Tezcan                 19 Oy

3. İbrahim İdil                        44 Oy                                                 3.Tayfun  Uzun                      13 Oy

Madde-7. Genel Kurul tarafındanbelirlenecek esaslar dahilinde,2025 yılından itibaren üyelerimizin ödeyeceği aidatın güncellenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu’na devrinin görüşülmesi.

Divan Başkanı: Değerli arkadaşlar 2024 yılının ülkeye ne gibi ekonomik sorunlar veya kazanımlar getireceği  bugün için tahmin etmekte zorlanıyoruz. Bu nedenle 4’ncü maddeyi görüşürken 2024 yılının yıllık aidat miktarını 400 TL olarak belirlemiştik. Derneğimiz iki yılda bir genel kurul yapıyor. O nedenle 2025 yılının üye aidatlarının da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.2025 yılı için genel kurul toplanamayacağına göre Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin uygun olacağını değerlendirilmektedir.

2025 yılı yıllık aidatın 400 TL+ yıllık resmi artış oranı  baz alınarak yapılacak Resmi kurumlarca yayınlanacak olan yıllık ”değerlendirme oranında” artırılması konusunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum.

Teklif Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde-8. 2024 -2025 Öğretim yılından itibaren ,burs verilecek öğrenci sayısının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kuruluna devrinin görüşülmesi.

Divan Başkanı : Bu konu üzerinde farklı görüşü olan varsa açıklasın. Yoksa öğrenci sayısının belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunacağım.

Yapılan tartışmalardan sonra 10 öğrenciye burs verilmesine devam edilmesi, dernek bütçesinin yeterli olma durumuna göre  artırılmasına veya sabit tutulmasına, bu konunun düzenli bir şekilde yürütülmesi için yasal konular üzerinde göreve gelen yeni yönetim tarafından araştırma yapılması için yönetim kuruluna yetki  verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler :

Öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde-9. 2024 yılının Kara Harp Okullarından mezuniyetimizin 50’nci yılı olması nedeniyle, Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek  bir çalışma kurulunun kurulması konusunun görüşülmesi.

Divan Başkanı: Arkadaşlar bu önemli bir konu. Herkesin  mutlaka değişik düşünceleri vardır ama ilk sözü önceki Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman İpek’e vermek istiyorum. Düşüncelerinizi genel kurulla paylaşır mısınız sayın Başkan.

Dernek Başkanı ,50’nci yıl kutlamaları için yeni seçilen Yönetim Kurulu tarafından bir komisyon  kurularak 50’nci yıl  kutlamaları için çalışma yapılmasını önerdi. Konu genel kurul üyeleri tarafından  da çeşitli görüşler öne sürüldü .50’nci yıl kutlama etkinliklerinin Ankara’da yapılmasının altı çizildi. Ancak gerek salon rezervasyonları gerekse Ankara dışından etkinliğe katılacakların otel konaklama rezervasyonlarının önceden belirlenmesi için öncelikle bu iki konunun ivedilikle açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Mezuniyetin 50’nci yıl kutlamalarının 2024 yılı mayıs ayının ilk çeyreğinde yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

Divan Başkanı: Arkadaşlar bu konular üzerinde fikir beyan edecekler veya gönüllü olarak oluşturulacak komisyonda  görev alacakların belirlenmesi ve bu proje üzerinde yönetim kurulu ile eş zamanlı çalışacak  arkadaşların isimlerini Dernek Yönetim Kurul Başkanlığınca kayda geçirilmesi ve bu heyetin ismen bütün üyelere duyurulması gerekmektedir. Bu konuda Genel Kurulda bir mutabakatın oluşturulduğu görülmektedir.50’nci yıl etkinliği üzerinde proje üretmek isteyen gönüllü üyelerimizin isimlerini Yönetim Kuruluna iletmesi gerekmektedir. Konu, yeni seçilen Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği kesinlik kazandığı için gerekli harcamaların yapılması ve muhtemel  bütçelerinin çıkarılması ve zamanında gerekli önlemlerin alınmasını ve 50’nci yıl etkinlerinin güzel bir şekilde Ankara merkezli olarak sonuçlandırılması için Dernek Yönetim Kuruluna yetki veriyor musunuz?

Yetki oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Teşekkür ederim.

10-.Teklif ve önerilerin alınması.

Divan Başkanı: Değerli arkadaşlar, bundan sonra yapılacak genel kurullarda gerekse yıl içi faaliyetlerinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesini istediğiniz konular varsa  lütfen bir kağıda yazılı   olarak divan başkanlığına ulaştırmanızı veya genel kuruldan sonra Yönetim Kuruluna göndermenizi rica ediyorum. Gelen tekliflerin kısa özeti aşağıya çıkarılmıştır.

a. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih en az iki ay öncesinden  üyelere bildirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.

b. Kamp tahsislerinin kesinleşmesi durumunda kampa katılacakların Yönetim Kurulu tarafında belirtilen tarihe kadar Dernek hesabına  yönetim tarafından belirlenecek  bir ön ödemenin yapılması kararlaştırılmıştır.

c. ”WhatsApp ” haberleşme kurallarının Yeni Yönetim Kurulu tarafından incelenmeye alınması , kurallar konularak sisteme yeni bir düzenleme  getirildikten ve ortaya konulan kurallar bütün üyelere duyurulduktan sonra belirlenen bir tarihten itibaren yürürlüğe konulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

d. Üye aidatlarının genel kuruldan sonra girilen yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesini, bu tarihe kadar ödemeyenlere 01 Nisan tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun alacağı resmi organların belirlediği ‘‘değerlendirme oranında” artırılması çerçevesinde gecikme zammı uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildiğinin tüm üyelere duyurulması talep edilmiştir.

11-.Divan Bakanlığı tarafından, toplantıda alınan kararların salonda bulunan üyelere şifahi olarak arzı.

Divan Başkanı: Değerli arkadaşlar bu toplantıda alınan kararlar toplantıya katılan  arkadaşlara sözlü olarak duyurulmuştur. Göreve yeni seçilen Yönetim Kurul Başkanlığınca  da bu kararlar bütün arkadaşlara e-posta ve/veya WhatsApp üzerinden veya site sayfasında yayımlanmak suretiyle üye arkadaşlarımıza duyuru şeklinde yayımlanacaktır.

12-. Kapanış.

Değerli arkadaşlarım Harbiye-74 kültür ve Dayanışma Derneği 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı burada sona ermiştir. Katılan ve destek veren tüm arkadaşlara şahsım ve arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Müteakip yıllarda sağlıklı şartlarda tekrar görüşmek ve birlikte böyle toplantılar yapmak üzere hepinize sevdiklerinizle birlikte başarılar ve güzellikler diliyoruz.

Sağlıcakla kalın.

 

Divan Başkanı                                                    Katip  Üye                                          Yazman Üye

Necdet SEZGİNER                                            Musa İSTEK                                      Mehmet Bahattin ADIGÜZEL

İMZA                                                                         İMZA                                                       İMZA

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Yazılım