Harbiye – 74 KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HARBİYE 74 KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 1 . DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ   :
a . Derneğin adı ; HARBİYE 74 KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ‘dir.
b . Derneğin merkezi ; İSTANBUL ‘ dur.

 2 . DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE  
     SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE  ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE
     FAALİYET ALANI  :
a . Derneğin amacı ; üyeler arasında sosyal,kültürel ve ekonomik dayanışmanın sağlanmasıdır.
b . Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ;

  1. Eğitim ve öğretim faaliyetleri,sosyal faaliyetler ve diğer faaliyetler için gerekli  mekanları kurmak, kiralamak veya satın almak ,
  2. Kurulan,kiralanan veya satın alınan bu mekanları işletmek ,
  3. Dernek faaliyetlerinin üyelere duyurulması için bülten , dergi , bildiri vb. yayın organları çıkarmak ,  internet sitesi kurmak ,
  4. Kurs,seminer,toplantı,gezi,yemek vb. aktiviteler organize etmek ve organizasyonlara yardımcı olmak ,
  5. Dernek amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunan diğer sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma yapmak ,

c . Derneğin faaliyet alanı TÜRKİYE’ dir.

 3 . DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :
a . Derneğe üye olma :
Dernekler  yasasının  öngördüğü   koşullara   sahip ,  derneğin  amaç   ve   ilkelerini benimseyen herkes ; basılı üyelik formu veya internet sitesindeki formu doldurarak ; üyelik için müracaat edebilir. Üyelik, Dernek Yönetim  Kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.
Başvuru tarihinden itibaren  30 gün içinde yönetim kurulunca karar alınır ve sonucu ilgiliye yazı veya e.posta  ile bildirilir.
b . Üyelikten ayrılma :
Her üye dilediği anda , dilekçe ile Dernek Yönetim Kuruluna dileğini bildirdiğinde üyelikten ayrılmış sayılır.
c . Üyelikten çıkarılma :
(1)  Dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunulması ,
(2) Yaşayış biçimi ile sosyal ve ahlaki seviyesinin dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaması,
(3)  Yönetim Kurulunun yazılı tebligatına rağmen üyelik aidatlarının ödenmemesinde ısrar  edilmesi ,
(4)  Dernekler yasası gereği ,üye olma hakkının kaybedilmesi ,hallerinden bir veya birkaçının oluşması hallerinde ,üye şahsın üyelikten çıkarılmasına Dernek Yönetim Kurulunca  karar verilir.

 4 . GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI   :
Genel Kurul 2 (iki) yılda bir ,Ekim Ayının son cumartesi günü olağan olarak toplanır. Olağan genel kurulda  gündemdeki maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 ‘unun görülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul ; olağan toplantı dışında , Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da üye tam sayısının 1/ 5 ‘inin yazılı isteği üzerine , olağanüstü  olarak toplanır. Olağanüstü  genel kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür.
Genel Kurul , ilan edilen tarihte ;Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki ; üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi gibi konuların görüşüleceği hallerde , üyelerin 2/3 ünün toplantıya katılması  zorunludur.
Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile Genel Kurulun toplanamaması durumunda ,15 gün içerisinde ; çoğunluk aranmaksızın ; ikinci toplantı yapılır. Bu tarih de genel kurul ilanında belirtilir. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı , Yönetim ve Denetim Kurulları Üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.
Genel Kurul , Yönetim Kurul başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılış sonrası Genel Kurulu yönetecek 1(bir) başkan ve yeteri kadar yazmandan oluşan Divan Heyeti seçilir. Genel Kurulun çalışmaları divana devir edilir.

5 . GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ , OY KULLANMA
      VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ  :
a . Genel  Kurulun görev ve yetkileri :
(1)  Yönetim  ve  Denetim Kurullarının seçilmesi ,
(2)  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ,
(3)  Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi  ve ibra edilmesi ,
(4)  Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülerek , aynen veya değişik hali ile kabul edilmesi ,
(5)  Derneğe ilk giriş ve yıllık aidat tutarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki ve görev verilmesi ,
(6)  Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması,kiralanması veya mevcut taşınmazın satılması konularında Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi ,
(7)  Gerekli gördüğü  durumlarda  derneğin  feshi , mevzuatta  ve  dernek tüzüğünde  Genel Kurulda  yapılması   belirtilen diğer görevlerin getirilmesi ,şube açmak ,temsilci atamak için Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi ,
(8)  Dernek Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücret , yolluk , ödenek ve tazminatlar ile dernek  hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi ,
b . Genel Kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri :
Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Kararlar ; dernek tüzüğünde aksine bir hüküm bulunmadığında ; açık oyla  alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Seçimler sonucunda  en çok  oy alan üyeler asil , daha az oy alan üyeler yedek Yönetim ve denetim Kurul üyeliklerine seçilir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Fesih ve tüzük değişikliklerinde , katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu aranır.

 6 . YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ,
      NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI    :
a . Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
(1)  İlk toplantılarında başkan seçmek ,diğer üyeler arasında görev taksimi yapmak ,
(2)  Dernek amaçlarının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve kararları almak,alınan kararları uygulamak ,
(3)  Genel Kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak ,
(4)  Genel Kurul toplantılarının gündemini tespit etmek ,
(5)  Dernek şubelerinin ya da temsilciliklerinin açılması konusunda genel kurula öneri götürmek ,
(6)  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak , gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak  genel  kurula  sunmak ,
(7)  Tüzüğün  ve  ilgili  mevzuatın  kendisine  verdiği  görevleri   yapmak , yetkileri kullanmak,

(8)  Şube ve veya temsilcilik açmak, temsilci atamak ,
(9)  Dernek gelirlerini toplayacak  kişileri tespit etmek ve yetkilendirmek ,
(10) Tüzüğe aykırı hareket edenleri uyarmak , gerektiğinde yazılı ihtarda bulunmak ,
(11)  Üyelik müracaatlarını ve üyelikten çıkarılmaları karara bağlamak ,
(12)  Derneği temsil etmek ,
b . Denetim kurulunun görev ve yetkileri :
(1) İlk toplantılarında başkan seçmek ,diğer üyeler arasında görev taksimi yapmak ,
(2)  En az 6 (altı) ayda bir toplanarak faaliyet ve mali konularda denetim yaparak sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunmak ,
(3)  Derneğin iç denetimini yapmak ,
c . Ne suretle seçileceği , asil ve yedek üye sayıları :
(1)  Yönetim Kurulu ;
Genel Kurulun , üyeleri arasından gizli oy  ile seçeceği 5 asil ,5 yedek üyeden oluşur. En yüksek oyu alan ilk 5 kişi asil ,ikinci 5 kişi yedek üyedir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.
Yönetim  Kurulu  ilk  toplantısında  kendi   arasında    görev   bölümü  yaparak  bir başkan , bir sekreter  ve bir sayman seçer. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu başkanı her konuda ve her mercide derneği temsil eder . Başkanın bulunmadığı hallerde yetkilendireceği diğer bir yönetim kurulu üyesi , başkanın yetkilerini kullanır. Yönetim kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır .
(2)  Denetim Kurulu  :
Genel Kurulun, üyeleri arasından gizli oy  ile seçeceği 3 asil ,3 yedek üyeden oluşur. En yüksek oyu alan ilk 3 kişi asil ,ikinci 3 kişi yedek üyedir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.
Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında  görev  bölümü yaparak bir başkan  seçer.

 7 . DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE  
      ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK 
      GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ  :
Derneğin şubesi yoktur.

8 . ÜYELERiN ÖDEYECEKLERİ GiRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ  
      BELİRLENME  ŞEKLİ    :
Derneğe ilk giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme görevi Genel Kurulundur. Ancak Genel  Kurulun vereceği yetki ile aidatlar Dernek Yönetim Kurulunca  her yıl belirlenerek üyelere tebliğ edilir.

9 . DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ    :
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ; gerekli gördüğü takdirde,  genel kurul kararı ile ; bankalardan ya da diğer tüzel kişilerden borç alabilir.  Ancak bu miktar derneğin yapacağı faaliyetin veye projenin toplam maliyetinin yarısından fazla olamaz. Dernek ayni şekilde üyelerde de borçlanma yoluna gidebilir. Bankalara borçlanmada bankaların faiz oranları geçerlidir. Bankalar dışındaki tüzel kişilik ya da üyelerden borçlanmalarda aylık ya da yıllık faiz oranı Merkez Bankası aylık ya da yıllık faiz oranlarını geçemez. Dernek ayni şekilde 5253 sayılı yasanın 10 ncu  maddesine göre yardım alabilir.

10. DERNEĞİİÇ DENETİŞEKİLLERİ     :
Derneğin iç denetimi  Dernek Denetim Kurulu tarafından sağlanır.

 

11. TÜZÜĞÜN  NE  ŞEKİLDE  DEĞİŞTİRİLECEĞİ    :
Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantılarda Genel Kurulca değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için ilk  toplantıda  üyelerin 2/3 ünün toplantıya katılması zorunludur.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yasa ve tüzük hükümlerine göre , üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantılara yeterli  sayıda üyenin katıldığı tespit edilip toplantıya bağlanması durumunda ; tüzük değişikliği ile ilgili kararlar katılan üye sayısının 2/3 ünün oyu ile alınabilir.
Bu  tüzükte  açık  hüküm  bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile ilgili diğer yasa hükümleri uygulanır.

12 . DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ   :
Dernek genel kurulu ,  derneğin feshine her zaman karar verebilir. Ancak , fesih kararı verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 ünün toplantıya katılması şarttır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yasa ve tüzük hükümlerine göre , üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantılara yeterli  sayıda üyenin katıldığı tespit edilip toplantıya bağlanması durumunda ; derneğin feshi  ile ilgili kararlar katılan üye sayısının 2/3 ünün oyu ile alınabilir.
Derneğin feshine karar veren Genel Kurul , dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını , alacak ve borçları saptayıp alacakları tahsil ederek ; tahsil miktarı kadar ; borçları öder. Dernek borçları kapatıldıktan sonra geri kalan para ve malların tamamı benzer amaçlı başka bir vakıf veye derneğe hibe edilerek devir olunur. Tasfiye ve devir işlemleri yasa hükümlerine uygun olarak yapılır.

 

 

İbrahim  İDİL                        Volkan ÖZARSLAN                Abdurrahman  İPEK                Nejat BİLGEN                   Mehmet ERKOL

İMZA                                               İMZA                                        İMZA                                      İMZA                                     İMZA

Web Yazılım