Silah Devir ve Hibe İşlemleri

VEFAT EDEN PERSONELİN SİLAHININ DEVİR VE HİBE İŞLEMLERİ:

 

 1. Silahın Kara Kuvvetleri Komutanlığına Hibe Edilmesi ile İlgili İşlemler:

 

   a.Vârislerden birisinin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kara Kuvvetleri

Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığı (Bakanlıklar/Ankara)’na şahsen veya posta                                                             yoluyla müracaat etmesi gerekir.

(1) Dilekçe, (Dilekçe örneği aşağıdadır.)

(2) TSK Akıllı Kimlik Kartı/ nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,

(3) Silaha ait ruhsatın aslı, (Bulunamaz ise; bütün aramalara rağmen bulunamamıştır diye bir belge yazılıp imza edilerek konulacaktır.)

(4) Veraset ilamının aslı,

(5) Veraset ilamında adı geçen diğer vârislerin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragat dilekçeleri,

 1. Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığı müracaat evrakının gelmesini
  müteakip evrak incelenir ve silahın teslim edileceği birlik adresi müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Silahı teslime giderken; silah taşıma yetkisi olan kişinin refakatinde gidilmesi uygun olur.

 

 1. Vârislerden Birinin Silahı Üzerine Alması Durumunda Yapılacak İşlemler:
 2. Silahı alacak olan vâris sivil ise;

(1) Veraset ilamı ve diğer vârislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet
edilen yerin mülki makamlarına başvurulur.

(2) Ruhsat harçları ödenerek mülki makama müracaat edilerek belge alınır.

(3) Mülki makamlar silahın menşe belgesini K.K.K.lığından talep eder.

(4) Mülki makamlarca bulundurma/taşıma ruhsatı tanzim edilir.

 1. Silahı alacak olan vâris askerî personel ise;

Veraset ilamı ve diğer vârislerin noter onaylı feragatnameleri veya her vârisin
feragat dilekçesi ve nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopileri ile birlikte bağlı bulunduğu Birlik Komutanlığına bir dilekçe ile müracaat eder.

 1. Silahın Bir Başka Şahsa Devir/Satış veya Hibe Edilmesi Durumunda Yapılacak
  İşlemler:
 2. Silah sivil bir şahsa devredilecekse;

(1) Veraset ilamında adı geçen vârisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekalet
veya feragatname verir.

(2) Vekalet verilen kişi silahı alacak sivil şahsa devir dilekçesini verir.

(3) Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder.

(4) Mülki makamlarca K.K.K.lığından silahın menşe belge istenir.

(5) Mülki makamlar tarafından verilen yazı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır.

(6) Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir.

(7) Noterden alınacak devir sözleşmesi fotokopisinin Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır. (K.K.Karargahında konuyla ilgili birim; Silah Şube Md.lüğü 0312 4117481)

 1. Silah askeri personele devredilecekse;

(1) Veraset ilamında adı geçen varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekalet veya feragatname verir.

(2) Vekalet verilen kişi silahı alacak askeri personele devir dilekçesini verir.

(3) Silahı alacak  askeri personel, bağlı bulunduğu Birlik Komutanlığına dilekçe ile müracaat eder. Birlik Komutanlığı müracaat evrakını Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığına gönderir.

(4) Kara Kuvvetleri Komutanlığınca verilecek noter müsaade yazısı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır ve silah yeni sahibine teslim edilir.

(5) Noterden alınacak devir sözleşmesi fotokopisinin Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.

 1. Silahını Kendisi Hibe Edeceklerin Yapacağı İşlemler:

    Silahın devri veya hibe edilmesine ilişkin zahmetli işlem ve işleri, kendisinden sonraya bırakmak istemeyen arkadaşlarımız, bu işi sağlığında halledebilirler. Bunun için; “Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmet Devresi Şahsi Silah Kayıt ve Ruhsat Şube Müdürlüğüne (Yücetepe/Ankara)”, bir dilekçe ile başvurabilirler. Dilekçelerinde; silahını/silahlarını hibe etmek istediklerini belirtmeleri ve ekine TSK kimlik fotokopileri ile silah ruhsatlarının aslını eklemeleri yeterlidir. Daha sonra K.K.K.lığından gelecek cevap yazıda belirtilen askeri birliğe, silahlarını teslim edebileceklerdir.

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

../../….

KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK HİZMETLER DAİRESİ ŞAHSİ SİLAH VE RUHSAT                                             ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                           ANKARA

…….. tarihinde vefat eden  (Eşim/Babam) Emekli (Sınıfı, rütbesi, adı ve soyadı, askeri sicil numarası yazılacaktır; örneğin “Tank Kd. Alb. Ahmet KÖSE  (1972-115)’ye  ait tabancayı/tabancaları hibe etmek istiyorum,  arz ederim.

 

(İMZA)

(BAŞVURAN VARİSİN ADI VE SOYADI)

 

ADRES VE TEL: NO.LARI (Adres silahın bulunduğu yerin adresi olmalı, aksi halde, taşıma ruhsatı olmadan silahın nakli sırasında sorun yaşanabilir.)

EKLER:

EK-A: Silah ruhsatının aslı (Bulunamaz ise bir belge)

EK-B: Dilekçe sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

EK-C: Diğer varislerin Feragatname dilekçeleri (Nüfus cüzdanı fotokopileri ekte olarak)

EK-D: Veraset belgesinin aslı

 

Web Yazılım